niedziela, 19 maja 2013

Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki: The Splendour of Textiles

"Wystawa „Splendor tkaniny” prezentuje tkaniny artystyczne w szerokim kontekście sztuki współczesnej i kieruje uwagę widzów na dziedzinę twórczości pozostającą w ostatnich dziesięcioleciach poza obszarem głównego zainteresowania czołowych instytucji wystawienniczych. Zarówno tytułowy splendor, kojarzony ze świetnością, bogactwem i władzą, oraz prezentacja w narodowej galerii sztuki, mają na celu przywrócenie tkaninie należnego jej miejsca w obrębie sztuk wizualnych.
Pokaz, z kilkoma wyjątkami, obejmuje prace artystów polskich powstające od drugiej połowy lat 40. XX do czasów współczesnych. Sztuka tkaniny rozpatrywana jest zarówno z pozycji najnowszych praktyk artystycznych, jak i zjawisk już historycznych, jak np. „polska szkoła tkaniny”. Projekt pokazuje potencjał ideowy i znaczeniowy tego medium, niosąc jasny przekaz historyczny, propagandowy, krytyczny, religijny i patriotyczny.
Na ekspozycję składają się zarówno dzieła wykorzystujące klasyczne metody tkackie i z użyciem tekstyliów oraz prace współczesne niebędące tkaniną, w których obecne jest „myślenie” splotem lub wzorem, widoczne zainteresowanie artystów materialnością tworzywa bądź innymi cechami typowymi dla tkaniny. Prezentacja kładzie duży nacisk na uznanie i szacunek dla wartości i jakości artystycznej poszczególnych obiektów, manualnych umiejętności twórców, ich różnorodnych technik i metod pracy. Ważna jest także próba wpisania tkaniny w tzw. nowe ruchy rzemieślnicze, bardzo silnie zaznaczające swoją obecność w sztuce współczesnej."

Tekst: Zachęta.

Na wystawie byłam i, szczerze mówiąc, bardzo mi się podobało (pisząc to mam deja vu). Ale odchodząc od przyjemności, jaką jest zwiedzanie wystawy, są też obowiązki. A mianowicie, inspirując się wybranymi materiałami, tworzę stylizację. 
Wybrałam sobie zadanie niezbyt proste (cóż, lubię wyzwania) - moimi inspiracjami są "Ścierki wizytek" (Teresa Murak) i "Obraz szyty" (Kajetan Sosnowski)."The exhibition The Splendor of Textiles presents artistic textiles in the wider context of contemporary art and focuses the attention of viewers on a field of creative work that in recent decades has lain outside the principal zones of interest  of leading exhibition institutions. Both the splendor of the title, associated with brilliance, richness and power, and the presentation in a national gallery of art have the goal of returning textiles to their rightful place in the orbits of contemporary art.
With a few exceptions, the exhibition encompasses works of Polish artists made from the second half of the 1940s up until the present. The art of textiles is considered both from the perspective of the newest artistic practices, as well as in a historical context, as for example in the case of the “Polish textile school.” The project shows the conceptual and communicational potential of the medium, able to convey clear historical, propaganda, critical, religious and patriotic messages.
At the exhibition are interwoven both works that use classic textile techniques and those that make use of fabrics, as well as contemporary works which are not textiles but in which is present a “thinking” in terms of weave or pattern, a visible interest on the part of artists for the materiality of fabrics or other features typical of textiles. The presentation puts a strong emphasis on a recognition and respect for the value and artistic quality of individual objects, for the manual capabilities of artists, and for the diversity of their techniques and methods of work. Another very important aspect will be to attempt to inscribe textiles in the so-called new craft movements, which are very clearly marking their presence in contemporary art."

Text: Zachęta. 

I was on this exhibition and to be honest, I liked it (when I'm writing this, I have deja vu). But moving away from the pleasure of visiting the exhibition, there are also responsibilities. Namely, inspired by the selected textiles, I make stylisation. I have chosen a quite hard task (well, I like chellange) - my inspirations are "Cloth of Wizytki" (Teresa Murak) and "Stitched picture" (Kajetan Sosnowski).


"Ścierki wizytek"
"Cloth of Wizytki""Obraz szyty"
"Stitched picture"Brak komentarzy:

Prześlij komentarz